Art project Reflection 2023

Art project "Reflection" 2023
Kyiv, 12 Taras Shevchenko Blvd.
Taras Shevchenko National Museum. Hall "Atrium"
22.02.2023 - 19.03.2023

  • Andriy Kotlyarchuk
  • Oleksandr Shymbarovskyi
  • Oleksandr Shabotenko
  • Svitlana Kosheva
  • Oleksandr Romanenko
  • Oleksandr Sergienko
  • Oleg Malov
  • Denis Kopylov